Zaniepokojeni obywatele zasługują na wyjaśnienia

Suwerenność Polski jest zbyt ważną rzeczą, by zostawić ją wyłącznie w rękach rządzących – można by sparafrazować stare powiedzenie.
Ale to nie tylko bon mot, lecz prawda zapisana w konstytucji – wszak wszelkie decyzje ograniczające suwerenność państwa muszą zgodnie z ustawą zasadniczą uzyskać w Sejmie akceptację nie tylko większości zwykłej, lecz kluczowej większości dwóch trzecich posłów (a więc najczęściej choć części opozycji).
Trudno się zatem dziwić, że pytanie o suwerenność stało się ostatnio ważnym tematem publicznych debat.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/9158,768888-Suwerennosc-po-szczycie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.12.2011