Dzieje kościoła św. Trójcy i klasztoru augustianów w Chojnie (3)

17 marca minęła 625. rocznica poświęcenia tej świątyni

Po II wojnie światowej
W czasie II wojny światowej chojeńskie Stare Miasto uległo zniszczeniu w niemal 80 procentach. Szczęśliwie kościół oraz klasztor nie uległy tak drastycznej dewastacji jak kościół Mariacki. Budowle, będąc własnością państwową, stały przez kilkanaście powojennych lat opustoszałe. Dopiero 29 września 1957 roku przekazano je parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ówczesny proboszcz Andrzej Czechowicz przystąpił natychmiast do zbiórki środków finansowych na renowację świątyni. W latach 1957-1960 rozpoczęto mozolną odbudowę kościoła przy pomocy pieniędzy zebranych od parafian, a także przekazanych przez kurię biskupią oraz urząd konserwatorski. We wrześniu 1960 r. proboszczem został ks. Zbigniew Wójcik. Do Chojny przybył wraz z nim wuj – prałat Paweł Mikulski, który bardzo mocno zaangażował się w odbudowę świątyni. Jeszcze w tym samym roku udało się wyremontować dach kościoła. W kolejnych latach prowadzono prace renowacyjne przy kaplicy Maryjnej – zrekonstruowano gotyckie okna, sklepienia oraz wykonano nową więźbę dachową. W nawie kościoła położono nową posadzkę, rekonstruowano okna, zbudowano betonowy chór muzyczny oraz wykonano sklepienie belkowe. W klasztorze również wyremontowano dach, odrestaurowano gotyckie sklepienia oraz zbudowano 13 przypór w wirydarzu. W latach 1967-1969 wyposażono kościół w nowe organy i ambonę, a za kościołem wzniesiono betonową dzwonnicę. Umieszczono na niej trzy dzwony odlane w Przemyślu, które w 1971 roku poświęcił ks. bp Ignacy Jeż. Dzwony noszą imiona: Maryja – 1063 kg, Józef – 502 kg oraz Antoni – 364 kg. Wreszcie w 1974 roku erygowano parafię Świętej Trójcy. Proboszczem został ks. Anatol Strzałkowski. Po jego śmierci, w 1984 roku, dekretem biskupa Kazimierza Majdańskiego, probostwo objął ks. prałat Antoni Chodakowski. Ów duchowny, będąc wcześniej proboszczem w Wełtyniu, przyczynił się do odbudowy trzech tamtejszych świątyń, dlatego decyzja, by objął parafię w zrujnowanej Chojnie, nie wydawała się przypadkowa. W latach 1985-1988 odrestaurowano jedno ze skrzydeł klasztoru. W latach 1989-2003 prowadzono prace nad wystrojem wnętrza kościoła, wykorzystując projekty krakowskiego artysty - prof. Czesława Dźwigaja. W czasie tym urządzono kaplicę Maryjną wyposażając ją w odlaną z brązu nastawę ołtarzową, we wszystkich oknach wykonano witraże przedstawiające głównie polskich świętych oraz przebudowano instrument organowy, którego prospekt ozdobiono kunsztowną snycerką. Ponadto zagospodarowano teren przyległy do klasztoru i kościoła. W 2012 roku zakończono prace związane z wystrojem kościoła, wyposażając go w 6 zacheuszek, które poświęcone zostaną podczas rekonsekracji kościoła 26 maja 2013 roku.
Michał Gierke

Źródła:
- M. Wernicke, Königsberg/Augustiner, [w:] Branderburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, (z serii: „Brandenburgische Historische Studien”, Bd. 14), Hrsg. M. Bauch i in., Bd. I, Berlin 2007, s. 676-686.
- E. Rymar, Klasztor chojeńskich augustianów, „Rocznik Chojeński”, t. 2 (2010), s. 6-26.
- T. Wójcik, 25 lat w służbie Bogu i ludziom, „Gazeta Chojeńska, nr 8 (1990), s. 5.
- G.F.L. Neumann, Versuch einer Geschichte und Topographie der Stadt Königsberg in der Neumark nebst einer statistisch – topographischen Übersicht des Königsberger Kreises, Berlin 1824.
- A. Kehrberg, Erlauterter historisch–chronologischer Abriß der Stadt Königsberg in der Neu-Marck (…), Abth. I-II, Berlin 1725.
- A. Kehrberg, Fortsetzung und weitere Ausführung des Erleuterten Historisch-Chronologischen Abrisses der Stadt Königsberg in der Neu-Marck (…), [bez miejsca wydania] 1731.
- J. Jarzewicz, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Poznań 2000.
- Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd. VII, H. 2: Die Stadt Königsberg, bearb. von W. Hoppe, G. Voss, Berlin 1928.
- H. Braune, Ev. Marienkirche und Gemeinde zu Königsberg N/M. Festschrift zur Erinnerung an den Erneuerungsbau unserer Kirche vor 500 Jahren, Königsberg Nm. 1907.
- A. Umecki, Moje wspomnienia o odbudowie kościoła św. Trójcy w Chojnie, „Rocznik Chojeński”, t. 2 (2010), s. 239-251.
- M. Böttger, Kurze Geschichte des Gymnasiums zu Königsberg in der Neumark. I. Teil: Von den Anfängen bis zum Jahre 1871, Königsberg Nm. 1908.
- A. Angelus, Annales Marchiae Brandenburgicae (…), Franckfurt an der Oder M.D.XCVIII.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-13&temat=8
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.03.2013