Instytucja żydowska nie będzie musiała zatrudnić antysemity

Rz: SLD, środowiska lewicowe i feministyczne znów domagają się pani odwołania. Tym razem dlatego, że projekt ustawy o równym traktowaniu konsultowała pani z episkopatem.
Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania: Ja bym pragnęła, aby środowiska te domagały się mojego odwołania co miesiąc albo dwa, a ja będę miała okazję mówić o tym, co robię, i tym samym będę mogła odpierać nieprawdziwe zarzuty.
Ale przecież konsultowała pani projekt z episkopatem.
Oczywiście, tak jak z 43 innymi podmiotami. Regulamin pracy Rady Ministrów przyjęty w 2002 r. zobowiązuje mnie do przeprowadzenia konsultacji społecznych ze wszystkimi organizacjami, których dotyczy projekt ustawy. Mają one prawo przedłożyć do niego uwagi. Projekt tej ustawy dotyczy wdrożenia dyrektywy unijnej o niedyskryminowaniu w zatrudnieniu, a jednym z kryteriów jest religia czy światopogląd. Dlatego projekt został przesłany do Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła prawosławnego, Kościołów protestanckich, Kościoła katolickiego, do innych związków wyznaniowych, w tym żydowskiego, muzułmańskiego, a także wszystkich stowarzyszeń zainteresowanych sprawami dyskryminacji, również stowarzyszeń LGBT i organizacji feministycznych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/15,527233-Instytucja-zydowska-nie-b...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.08.2010