Gmina Słubice zyskała własną ewidencję zabytków. I Ty możesz pomóc ją udoskonalić!

Gazeta Landbund West-Sternberg z 1929 r. (fot. Roland Semik)

26 czerwca b.r. burmistrz Słubic wydał zarządzenie w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice (http://bip.slubice.pl/?a=8044). Nowelizacja Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzona 5 czerwca 2010 r. sprawiła, że gminna ewidencja zabytków stała się źródłem prawa miejscowego dla miejscowych planów zagospodarowania i wydawania decyzji administracyjnych.

Założenia ogólne

Gminy mają dbać m.in. o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gmina Słubice jak i każda gmina w Polsce musiała sporządzić projekt gminnej ewidencji zabytków, który stałby się dokumentem obowiązującym po akceptacji przez konserwatora zabytków. Robocza wersja ewidencji została ukończona w listopadzie 2012 r., ale wielokrotnie podlegała jeszcze poprawkom i uzupełnieniom. Teraz dokument ten oficjalnie już obowiązuje.

W gminnej ewidencji zabytków Gminy Słubice zostały ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza Słubic w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Każda z 683 lokalizacji ma własną kartę ewidencyjną, zawierającą: nazwę zabytku, adres, numer działki, rodzaj budulca (mur, drewno), czas powstania, ewentualnie nr rejestru, inne formy ochrony, tj. np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nawet zdjęcie lub mapę terenu. Właściciele czy użytkownicy wieczyści obiektów ujętych w ewidencji powinni konsultować wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

I Ty możesz pomóc!

Ze względu na to, że czas powstania, rozbudowy lub przebudowy poszczególnych obiektów jest niekiedy czysto orientacyjny, np. początek XX w., to w doprecyzowaniu danych zawartych w gminnej ewidencji zabytków proszeni są sami mieszkańcy. W zawężeniu ram czasowych pomagają inskrypcje na elewacjach albo artefakty znalezione podczas prac remontowych, np. stare monety lub gazety używane niegdyś do ocieplania ścian, zwłaszcza w podsłubickich sołectwach.

Każdą tego typu informację, która w znaczący sposób ubogaca naszą wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym, można zgłaszać społecznemu opiekunowi zabytków powiatu słubickiego (roland_semik@yahoo.de) albo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.08.2015